Isikuandmete töötlemine – Artskill OÜ

Klientide paremaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Artskill OÜ eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste klientide ja Artskill OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid. Järgnevalt on ära toodud põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Isikuandmete kogumine ja kasutamine isikuandmetena käsitleb Artskill OÜ andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Artskill OÜ hoiab temale antud ja usaldatud isikuandmeid igasuguse seadusevastase ja põhjendamatu kasutamise eest. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Andmeid kogutakse järgmiselt: klient edastab meile enda isikuandmed ise; kontatkeerudes telefoni teel, e-posti teel või veebilehe kaudu, sotsiaalmeedia kanalite kaudu, kliendikohtumisel meie salongis või kliendi objektil, meie kliendipäeval kohtudes või teistel Artskill OÜ poolt korraldatud või osalemisel avalikel üritustel või teiste veebikanalite kaudu andmeid saates. Artskill OÜ rakendab vajalikul määral infotehnoloogilisi ja muid kohaseid turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. Artskill OÜ ei anna infot isikuandmete kohta teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kellele need andmed kuuluvad. Isikuandmeid kasutatakse vaid selleks, et oma klientidele saata parimaid pakkumisi ning muid Artskill OÜ tegevusega seotud infot. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Artskill OÜ-d. Artskill OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus ligipääsule oma isikuandmetele. Isikul on igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Õigustatud vajadusel kogub Artskill OÜ pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kontrollides, et andmed on kogutud seaduspäraselt. Küsimuste korral isikuandmete töötlemise ja säilitamise osas palun pöörduge Artskill OÜ poole infotelefonil +372 558 1978 või kirjutage e-posti aadressil artskill@artskill.ee​.